FAQ2018-08-27T09:09:08+02:00

FAQ

Całkowite wyeliminowanie klauzul indeksacyjnych z umowy kredytowej.

Na 192 orzeczenia sądowe w sporach między bankiem, a “Frankowiczami” (…) 121 można zakwalifikować jako wygraną kredytobiorcy.

Zarzucamy bankowi przede wszystkim sprzeczność umowy kredytowej z art. 69 prawa bankowego. Ponadto zarzucamy rażące naruszenie zasady swobody umów poprzez nierówność stron oraz brak ekwiwalentności świadczeń. Kolejnym zarzutem jest naruszenie Dyrektywy Rady Europy 93/13. EWG z 5 kwietnia 1993r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L. 1993.95.29 ze zm.). Zarzucamy też naruszenie zasady walutowości oraz nominalizmu określone w Kodeksie Cywilnym. Ponadto, dodatkowym zarzutem w sporze jest to, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie są uzgodnione indywidualnie, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, a powyższe postanowienia nie określają głównych świadczeń stron, w tym ceny lub wynagrodzenia, lub że zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny, poza tym, że żadna ze stron przy zawarciu umowy nie przewidywała znacznego wzrostu kursu dewiz- franka szwajcarskiego (CHF) i ich wpływu na wysokość zobowiązania.

W większości przypadków pozew składany jest Warszawie, gdzie swoje siedziby ma większość banków. Alternatywnym sądem może być sąd, w okręgu którego zamieszkuje “Frankowicz” albo w okręgu, którego wykonywana jest umowa.

  • Opłata sądowa (maksymalnie) – 1 000 zł
  • Opłata skarbowa – 17 zł

Koszty zastępstwa procesowego w instancji (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) wg poniższej specyfikacji, zależnej od wartości sprawy.

Wynagrodzenie kancelarii składające się z opłaty wstępnej oraz wynagrodzenia success free, negocjowane indywidualnie. W umowie wskazujemy zawsze kwoty brutto.

Mogą dojść jeszcze koszty biegłego powołanego w sprawie w wysokości ok. 2 000 zł.

Tak, przynajmniej na jedną rozprawę.

Taktykę prowadzenia sprawy ustalamy indywidualnie w zależności od możliwości powoda.

Żądanie ustalenia nieważności umowy nie przedawnia się nigdy, natomiast bieg przedawnienia roszczenia majątkowego z nieważnej umowy rozpoczyna się od chwili, kiedy powód dowiedział się o nieważności określonych zapisów, a w praktyce od pierwszego wezwania do zapłaty.

Obecnie nie ma woli politycznej do systemowego rozwiązania tego problemu i wszystko wskazuje, że to nie nastąpi.

Każdy z naszych klientów otrzyma dostęp online do naszego systemu, gdzie będzie mógł śledzić postępy w sprawie oraz będzie informowany o każdej zmianie w sprawie.

Doskonała oferta

Uczciwość

Badania

Szybka decyzja

Doskonały kontakt

Mobilność